Дэд төсөл бичих маягт, гэрээний загвар

             

Дэд төсөл бичих эрхтэй байгууллага Дэд төслийн өргөдлийн маягтын код Дэд төслийн маягт татаж авах
1

Оролцогч аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар,

Оролцогч сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

  TG_C2_VA

Маягтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

Хавсралтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

2

 Оролцогч сумын хувийн Мал эмнэлэг,

үржлийн үйлчилгээний нэгж

 TG_C2_PV

 Маягтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

Хавсралтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

 Дэд төсөл хэрэгжүүлэх гурван талт гэрээ, Санхүүжилтийн гэрээ  

Дэд төсөл хэрэгжүүлэх гурван талт гэрээний загварыг ЭНД-ээс татаж харна уу!

Дэд төслийн санхүүжилтийн гэрээний загварыг ЭНД-ээс татаж харна уу! 

 

 

 

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд