Мэдээ Мэдээлэл
Нийт 19 төрлийн экстейншний хэвлэмэл материал бэлтгэн түгээлээ

 Төсөл  Олон нийттэй харилцах мэдээлэл сурталчилгааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүллээ. Үүний дагуу төслийн  хэрэгжилт, үр дүнг  төслийн оролцогч аймаг, сумын ашиг хүртэгч, хамтран ажилладаг байгууллага, хандивлагч болон олон нийтэд мэдээлэх, түгээх зорилгоор хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын тэжээл,тэжээллэг, малын эрүүл мэнд, малын үржлийн чиглэлээр  нийт 19 төрлийн экстейншний хэвлэмэл материал, 10 төрлийн видео хичээл , төслийн хэрэгжилт, ашиг хүртэгчийн сайн туршлага, амжилт сургамжийн талаар 28 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн  хэвлүүлэн ашиг хүртэгч нарт хүргүүлж, хэвлэл мэдээллийн болон нийгмийн сүлжээний сувгаар олон нийтэд хүргэлээ. 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд