Мэдээ Мэдээлэл
88 удаа сургалт зохион байгуулж, 7450 хүн хамрагдсан байна.

Малчид, иргэд мал эмнэлгийн үйлчилгээг тогтмол хүлээн авах, мал сүргийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал тавих, мал, амьтнаас хүн амд дамжин халдварладаг өвчнүүдээс өөрсдийгөө хамгаалах, эрүүл малаас чанартай, эрүүл бүтээгдэхүүн авч зах зээлд нийлүүлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж амьжиргаагаа сайжруулах зэрэг олон талын мэдлэг, ойлголттой болж малаа эрүүл байлгах дадал хэвшил бий болж эхлэв.  

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд