Мэдээ Мэдээлэл
Малын тэжээл, тэмжээллэгийн чиглэлээр 3 тэрбум 600 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий 24 дэд төсөл хэрэгжиж байна.

Төслөөс санхүүжилт авч малын  тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй  24 хоршоо, аж ахуйн нэгж нь төслийн анхны жил буюу 2015 онд 2,194.3 га, 2016 онд  2,394 га,  2017 онд  3,091 га гэрчилгээ бүхий газар эзэмшиж байна. 

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд