Мэдээ Мэдээлэл
Малын үржил, сонгон үржүүлгийн чиглэлээр 5 аймгийн 30 сумын 41 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байна.

Малын үржил, сонгон үржүүлгийн чиглэлээр 5 аймгийн 30 сумын 41 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. 

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд