Мэдээ Мэдээлэл
69 мал эмнэлгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

 Төслийн оролцогч 5 аймаг, 15 сум, мал эмнэлгийн хорио цээр хяналтын цэгүүд, Улаанбаатар хотын 69 мал эмнэлгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Малын эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалтаар төслийн аймаг, сумын МЭҮТ, хувийн мал эмнэлэг, үржлийн нэгж, мал эмнэлгийн байгууллагуудад 62 нэр төрлийн 690 гаруй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 5 төрлийн малын эм нийлүүлээд байна. 

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд