Сургалт
Мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээ, түүний стандарт ажиллагааны заавар, мах, сүүний шинжилгээ хийх чиглэлээр 110 мэргэжилтэн чадавхижууллаа
Төслийн хөрөнгө оруулалтыг дагасан чадавхижуулах үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох “Мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээ ба мах, сүүний шинжилгээ” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 11-р сарын 1-7-ны өдрүүдэд зо...
Үхрийн зохиомол хээлтүүлгийн 20 техникч бэлтгэлээ
Мал сүргийн үүлдэрлэг байдлыг хадгалах, өсгөж үржүүлэх, ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийн чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Малын удмын сангийн үндэсний төв, Шилмэл үхэр нийгэмлэгтэй хамтран сургалт зо...
Төслийн ашиг хүртэгч 1113 малчин малын эрүл мэндийн анхан шатны сургалтад хамрагдлаа.
ӨӨРСДӨӨ ДУР МЭДЭН МАЛДАА ЯНЗ БҮРИЙН ЭМ ТАРИАГ ТААВРААР ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХЫН ЧУХЛЫГ МАЛЧИД ОЙЛГОЛОО...
2015 онд төсөл 34 сургалт зохион байгууллаа
Сургалтад давхардсан тоогоор нийт 4,238 хүн хамрагдсан байна....
Бог малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх 2 дахь ээлжийн сургалт эхэллээ.
10 хоног үргэлжлэх энэ сургалтаар төрөл бүрийн мал амьтны нөхөн үржихүйн биологийн талаар онолын мэдлэгтэй болж, зохиомол хээлтүүлгийн багаж төхөөрөмжийг ашиглан хонь, ямаанд зохиомол хээлтүүлэг хийх...
Төслийн Оролцогч сумдад бод малын ангилагч, шинжээч бэлтгэлээ.
Сумдад бод малын ангилалтаар мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэгдэж цаашид мал ангилалтын үр дүнг үндэслэн хээлтүүлэгч, хээлтэгчийг тохируулан сонгох, аж ахуйн нэгжийн үржлийн ажлын төлөвлөгөө зохиох, үржли...
Малын тэжээлийн ургамлыг сонгох, ургуулах, тэжээл бэлтгэх талбайн туршилт судалгаа, үзүүлэх сургалт амжилттай боллоо.
Хавар тарьсан тэжээлийн ургамалын ургацын үр дүнг танилцуулах, түүнд үндэслэн зөвлөмж өгөх 2 дахь шатны талбайн үзүүлэх сургалтыг 2015 оны 08-р сарын 17-18 нд зохион байгууллаа....
Төслийн Оролцогч сумдын малчдад зориулсан малын эрүүл мэндийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт эхэллээ.
Малын эрүүл мэндийн анхан шатны мэдлэг олгох энэ сургалт төслийн Оролцогч сумдад цаашид үе шаттай үргэлжилнэ....
Төслийн ашиг хүртэгч нарт зориулсан Хүнсний ногоо, жимс жимсгэний сургалтууд эхэллээ
“Хамгаалагдсан хөрсөнд хэмх, лооль тариалах агротехнологи буюу хамгаалагдсан хөрсний тариалан” сэдэвт танхим, дадлага хослосон сургалт Баянхонгор аймгийн Галуут суманд боллоо....
Өндөр уулын нөхцөлд тохирох тэжээлийн ургамлыг сонгох, ургуулах, тэжээл бэлтгэх талбайн үзүүлэх сургалт, туршилтын ажил эхэллээ
Энэ ажлын эхний үе шат болох тэжээлийн нэг болон олон наст ургамлын төрөл хослолыг сонгох, тариалах, хөрс боловсруулах, бордох арга ажиллагааг харуулсан талбайн үзүүлэх сургалтыг 2015 оны 05-р сарын 1...
Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний багууд сургалтад хамрагдлаа
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж МЗҮБ-уудыг Оролцогч сумууддаа танилцуулж, төсөл бичих эрхтэй малчдын хоршоо, компани, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, бага орлоготой малчид, сумын нийт иргэдтэй сум бүрт уулзалт зох...
Төслийн Оролцогч 15 сумын суурь судалгааны мэдээлэл цуглуулах бэлтгэл ажил хангагдлаа
Суурь судалгаа хийснээр төслийн үр дүнг хэрэгжилтийн явцад, дунд болон төгсгөлийн шатанд үнэлгээ хийх боломж бүрдэж төслийн хэрэгжилтийн цар хүрээ, үр дүнг хэмжих чухал ач холбогдолтой юм. ...
Төслийн Оролцогч сумуудын Зохицуулах хорооны дарга, сумын зохицуулагч Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижууллаа
Орон нутагт төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны удирдамжыг танилцуулан төслийн хөгжлийн болон дунд хугацааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар нэгдсэн ойлголт өглөө. ...
Төслийн Оролцогч сумдын мал аж ахуйн мэргэжилтэн, зохиомол хээлтүүлгийн техникч нар сургалтад хамрагдлаа
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл нь хонь, ямаа, сүүний болон махны чиглэлийн үхэрт хөрөнгө оруулах замаар малын чанар, үржлийн ажлын менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилтынхоо хүрээнд Оролцо...
Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд