Зорилтот бүлэг
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар авсан малын анги чанар 35 хувиар дээшилээд байна
Хээлтүүлэгч нь гарал үүсэл, чанар,ашиг шимийн бүртгэл мэдээлэлтэй болж, малын чанарт хяналт тавихад хялбар болов....
Төслийн хөрөнгө оруулалттай 18 дэд төсөл 964 га-гаас ногоон тэжээл болон малын тэжээлийн ургамал хураан авна
2017 онд га-гаас авах ургац буурах хандлагатай байгаа ч хоршооны үйл ажиллагаа өнгөрсөн жилүүдэд тогтворжлоо гэж ашиг хүртэгчид ярьж байна....
Хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 67 дэд төсөл 119,7 га-гаас ургац хурааж авна
Орон нутгийн төмсний хэрэглээний 40%, хүнсний ногооны 10% хүртэл хувийг ашиг хүртэгчид хангаж, өрхийн орлогоо 800 мянган төгрөг хүртэл нэмэгдүүлсэн 2016 оны амжилт бусад аймагт буурахгүй гэсэн хүлээл...
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар мал эмнэлэгийн хяналтын цэгүүдийн ажиллах орчин нөхцөл сайжирлаа
Мал эмнэлгийн хяналт, шалгалтыг ямар стандартаар явуулах ёстой түүний дагуу ажиллах бүрэн боломжоор хангагдаад байна гэж тус цэгийн лаборант, мэргэжилтэн Ж.Батцэцэг хэллээ. ...
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар 11 хувийн мал эмнэлэгийн нэгжид малын эмчилгээ, оношилгоо хийх байр барьж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.
Байрны халаалт нь хөдөөгийн нөхцөлд ердийн галлагааны болон цахилгаанаар халаах гэсэн хосолмол зориулалттай юм....
МАЛЫН ҮРЖЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХИЙЖ БАЙНА
Гэрээний дагуу 15 үүлдэр, омгийн тохиромжтой хэвшлийн шаардлага хангасан үржлийн өсвөр хээлтэгч, хээлтүүлэгч 4691 мал, 378 тонн өвс, 31.6 тонн хүчит тэжээл, 8.9 тонн хужир давсны худалдан авалтын үйл ...
МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХИЙЖ ЭХЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО
Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, хувийн мал эмнэлэг үржлийн нэгж, Оролцогч аймгуудын Мал эмнэлэгийн хэлтэс, баруун бүсийн Мал эмнэлэг хорио цээр хяналтын 4 цэг гэсэн нийт 67 байгууллага аж ахуйн нэгжтэй хам...
МАЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 ШИНЭ ДЭД ТӨСӨЛ НЭМЖ ХЭРЭГЖИХЭЭР БОЛЛОО
2016 онд гурван төсөл нэмэгдэн төслийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар энэ чиглэлийн 18 дэд төсөл хэрэгжиж байна....
Малын эрдэс нэмэгдэл тэжээл бэлтгэх арга, ажиллагаа
Малын тэжээл бэлтгэх цуврал хичээл-5...
Олон наст тэжээлийн ургамал тарих агротехнологи
Нэг наст болон олон наст тэжээлийн ургамал тариалах агротехнологийн зөвлөмжийг цувралаар хүргэж байна. ...
Нэг наст тэжээлийн ургамал тарих агротехнологи
Малын тэжээлийн гол бүтээгдхүүн болох нэг наст тэжээлийн ургамал тариалах агротехнологи...
Малын тэжээллэгийн сургалт боллоо
Үйлдвэр Хөдөө аж ахуйн яам, Дэлхийн Банк, НҮБ-ын Хүнс ХАА-н байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Хөдөө аж ахуйн маркетинг” төслийн хүрээнд 2013 оны 9-р сарын 3 -4 нд зохион байгуулсан “Малын т...
МАЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ.
“Малын тэжээл, тэжээллэг” уулзалт хэлэлцүүлэг нь Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэн малчдын амьжиргааг сайжруулах арга замыг хэлэлцэж, загвар болохуйц төслүүдийн...
Малчдын хоршоо, компани дэд төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой
Хөдөө аж ахуйд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүтээмж,нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, малчид, малчдын бүлэг, хоршоодыг зах зээлтэй холбож борлуулалтын сүлжээ бий болгоход хөрөнгө оруулах замаар сон...
Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд